We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)

Complaints Procedure

TTC aims to offer you the best customer journey possible, if you feel we have not achieved this then please let us know. We want to try and resolve your complaint and will work with you to resolve your complaint as quickly as possible.

We treat all complaints seriously, whether they are made by letter, telephone, email, online or through social media.

You will always be treated with courtesy and fairness. We do ask that you will also be courteous and fair in your dealings and communication with our staff as we work to resolve your complaint.

We will treat your complaint in confidence.

All complaints are handled in accordance with our British Standards Institute ISO:9001 Quality Management System.

Download Complaints Procedure PDF Here.

How to make a complaint

If you have reason to make a complaint, please download and complete the Complaints Form, providing TTC with as much detail as possible to help investigate your complaint.

Download Complaints Form Here

The completed Complaints Form should be returned as an email attachment to complaints@ttc-uk.com or by Freepost addressed to:

Freepost RRAY-YEEE-XHZJ
Complaints
TTC Group
Hadley Park East
Hadley
Telford
Shropshire
TF1 6QJ

Alternatively, you register a complaint by calling 0330 024 1805 (lines open 08:00 to 18:00 Monday-Friday, 08:30 to 16:00 Saturday)

Gweithdrefn Gwyno

Nod TTC yw cynnig y siwrnai orau bosibl i gwsmeriaid. Os teimlwch nad ydym wedi cyflawni hyn, rhowch wybod i ni. Rydym am geisio datrys eich cwyn a byddwn yn gweithio gyda chi i ddatrys eich cwyn cyn gynted â phosibl.

Rydym yn trin pob cwyn o ddifrif, boed hynny trwy lythyr, dros y ffôn, drwy e-bost, ar-lein neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Byddwch bob amser yn cael eich trin â chwrteisi a thegwch. Gofynnwn i chi hefyd fod yn gwrtais a theg wrth ddelio â'n staff wrth i ni weithio i ddatrys eich cwyn.

Byddwn yn trin eich cwyn yn gyfrinachol.

Ymdrinnir â phob cwyn yn unol â'n System Rheoli Ansawdd Sefydliad Safonau Prydeinig ISO: 9001

Lawrlwythwch PDF y Weithdrefn Gwyno Yma

Sut i wneud cwyn

Os oes gennych reswm i wneud cwyn, lawrlwythwch a llenwi’r Ffurflen Gwyno, gan roi cymaint o fanylion â phosibl i'r TTC i’n helpu ymchwilio i'ch cwyn..

Lawrlwythwch y Ffurflen Gwyno Yma

Ar ôl llenwi’r Ffurflen Gwyno dylid ei dychwelyd fel atodiad e-bost at cwynion@ttc-uk.com neu drwy Freepost wedi’i chyfeirio at:


Freepost RRAY-YEEE-XHZJ
Complaints
TTC Group
Hadley Park East
Hadley
Telford
Shropshire
TF1 6QJ

Fel arall, gellir cofrestru cwyn trwy ffonio 0330 0241805 (llinellau ar agor 08:00 i 18:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener, 08:30 i 16:00 Dydd Sadwrn)