We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)

Gwybodaeth am Grŵp TTC 

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat i wella gwybodaeth bersonol a phrofesiynol, atebolrwydd a chyfrifoldeb. Mae TTC yn ymroddedig i greu cymunedau gwell drwy helpu pobl i effeithio’r byd o’u cwmpas, boed yn gweithle, ar y ffordd, gartref, neu weithiau pob un o’r tri. Os hoffech chi fwy o fanylion ewch i wefan Grŵp TTC.

Fel rhan o’i gylch gwaith mae Grŵp TTC yn gweithio ar y cyd â’r heddlu ac Awrdudodau Lleol gan gyflwyno cyrsiau hyfforddiant gyrwyr wedi’u cyfeirio gan yr heddlu fel dewis arall i fynd i’r llys, a chyrsiau adsefydlu yfed a gyrru sy’n lleihau’r cyfnod y mae troseddwr yn cael ei wahardd rhag gyrru.

I fynychu’r cyrsiau hyn mae’n rhaid eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu, neu, yn achos trosedd yfed a gyrru gan y llysoedd, ar ôl digwyddiad ar y ffordd. Fe all hwn gynnwys goryrru, yfed a gyrru a gyrru heb ofal a sylw priodol.

Mae TTC yn cyflwyno cyrsiau hyfforddiant gyrwyr wedi’u cyfeirio gan yr heddlu a’r llysoedd ar draws yr DU. Mae’r cyrsiau hyn yn ffitio i mewn i dri brif gategori:

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Cyflymder 

Mae TTC yn cyflwyno’r cwrs (NSAC) yn Avon, Gwlad yr Haf, Cumbria, Dyfnaint, Cernyw, Durham, De & Chanolbarth Cymru, De Swydd Efrog, West Mercia a’r West Midlands. I fynychu’r cwrs hwn mae’n rhaid eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu

Cyrsiau Adsefydlu Yfed a Gyrru

Mae TTC wedi’i benodi gan yr Adran Drafnidiaeth a’r Adran Amgylchedd (Gogledd Iwerddon) i gyflwyno rhaglen Adsefydlu Yfed a Gyrru a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwadol. I fynychu cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru mae’n rhaid eich bod wedi eich cyfeirio gan y llysoedd.

Fel rhan o gyd-fenter mae TTC yn cyflwyno cyrsiau Adsefydlu Yfed a Gyrru ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru mewn dros 200 canolfan.To book a drink drive course click here. 

Cyrsiau Addysgu Gyrwyr

Beth sy’n ein gyrru ni?  Mae’r heddlu yn cynnig y cynllun peilot hwn i yrwyr sy’n cyflawni troseddau traffig penodol ar y ffrydd. Fe roddir cyfle i yrrwr i fynychu cwrs fel dewis arall i erlyniad posibl, neu’r system Cosb Benodedig o ddirwy a phwyntiau cosb. Mae’r cwrs ar gael dros y wlad. Nid oes modd mynychu’r cwrs hwn oni bai eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu. Bwcio Cwrs Beth sy’n ein gyrru ni yma.

Cwrs Gwregys Diogelwch –  Os ydych wedi cael eich dal heb wisgo wregys diogelwch gan yr heddlu effallai y cynigir y cwrs hwn fel dewis arall i dderbyn pwyntiau cosb penodedig a dirwy. Cynllun peilot yw’r Cwrs Gwregys Diogelwch sy’n cael ei weithdredu gan yr heddlu Dyfnaint a Chernyw ar y cyd â’r TTC. Nid oes modd mynychu’r cwrs hwn oni bai eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu. Bwcio Cwrs Gwregys Diogelwch yma

Cwrs Effrogarwch Gyrwyr – Os ydych wedi cael eich dal yn gyrru ‘heb ofal a sylw priodol’ effallai y bydd y heddlu yn cyfeirio gyrwyr i’r cynllun hwn i osgoi pwyntiau a dirwy fel dewis arall i erlyniad yn y llys. Nid oes modd mynychu’r cwrs hwn oni bai eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu. Bwcio Cwrs Effrogarwch Gyrwyr yma.

Gyrru Dros Newid- Ar hyn o bryd cynllun peilot wedi ei lansio gan yr heddlu West Midlands, West Mercia a De Swydd Effrog gyda chymorth Grŵp TTC ydyw. Effallai y argymhellir i yrwyr sydd wedi cael eu stopio gan yr heddlu am fân drosedd traffig gymryd y cwrs hyfforddiant hwn mewn car gyda hyfforddwr gyrru yn hytrach na derbyn dirwy neu bwyntiau ar eu trwydded. Nid oes modd cymryd y cwrs hwn oni bai eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu.Bwcio cwrs Gyrru Dros Newid.

RIDE (Profiad ymyriad a datblygu ar gyfer beicwyr)- mae cynllun RIDE wedi ei ddylunio fel ymyriad ar gyfer beicwyr y mae eu hymddygiad wedi cael ei dynnu i sylw’r heddlu.Bwcio cwrs RIDE yma.

Nid oes modd mynychu’r cyrsiau hyn oni bai eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu neu’r llysoedd. Ond os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch wella’ch sgiliau gyrru chi neu rai eich cyflogeion ewch i’n gwefan Diogelwch yn y Gweithle ac ar y Ffyrdd.

Ein gweledigaeth

Arloeswyr mewn Addysg a Datblygu

Ein Nod a’n Gwerthoedd

Pob dydd rydym yn gwella bywydau

 • Rydym yn galluogi pobl i wneud dewisiadau bywyd cywir
 • Rydym yn falch o helpu gwneud gwahaniaeth
 • Eich partner dibynadwy ydym ni
 • Rydym yn tyfu llwyddiant
 • Rydym yn uchelgeisiol i’r carn
 • Rydym yn buddsoddi mewn pobl
 • Rydym yn gwella yn barhaol
 • Rydym yn buddsoddi yn ein cymunedau
 • TTC ydym ni

Ar draws Grŵp TTC rydym yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd gweithio gynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu. Rydym yn cydnabod y gall pobl o gefndiroedd, profiadau a galluoedd gwahanol gynnig syniadau ffres a chynlluniau arloesol i wella ein hymaferion gweithio a busnes, yn enwedig tuag at ddarparu gwasanaeth i’n cwsmeriaid a chleientiaid sy’n cydymffurfio ag ystod eang o anghenion.

Pam fod gennym Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae gennym sylfaen cwsmeriaid amrywiol, un sy’n disgwyl cael ei wasanaethu gan bobl y gallant uniaethu â nhw, ac ein nod yw sicrhau bod y disgwyliad hwn yn cael ei fodloni a’i gynnal. Mae annog pawb sydd â chysylltiad gyda TTC i ddathlu eu hamrywiaeth eu hunain a’r honno eu cydweithwyr yn allweddol i’n gwerthoedd ac yn hanfodol i lwyddiant ein busnes.

Mae deddfwriaeth gydraddoldeb a deddfau cysylltiedig yn bodoli i warchod cyflogeion, cwsmeriaid a chleientiaid. Mae Grŵp TTC yn cydnabod ei gyfrifoldebau a’i rwymedigaethau o dan yr Ddeddf Gydraddoldeb 2010. O’i herwydd mae gennym nifer o bolisïau a phrosesau ar waith i sicrhau agwedd ymatebol.

Dangos ein hymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yn ein hymdrech parhaol i sicrhau bod amrywiaeth yn cael ei feithrin yn ein diwylliant, ei hadlewyrchu yn ein pobl, ac er mwyn gwasanaethu ein cwsmeriaid yn well byddwn yn ymdrechu i :

 • geisio’n barhaol i ddeall effaith ein gwasanaethau ar ein cwsmeriaid a’n cyflogeion, ac lle mae heriau wedi’u hadnabod i’w dileu ac i’w lleihau
 • cynyddu ein gallu i uniaethu â chwsmeriaid presennol a photensial ble bynnag maent yn bodoli;
 • Dileu neu leihau rhwystrau drwy ystyriaeth briodol o addasiadau rhesymol;
 • adeiladu perthynasau effeithiol yn y cymuned ehangach drwy bartneriaethau gyda grŵpiau yn y cymuned.
 • defnyddio i’r eithaf sgiliau pawb yn TTC;
 • gwella recriwtio a chadw pobl o bob grŵp;
 • sicrhau y bydd penderfyniadau cyflogi yn seiliedig ar anghenion busnes ac ar allu’r unigolyn i wneud y swydd.
 • gwella penderfyniadau ac arloesi drwy annog rhyngweithio a chymryd rhan.

Bydd TTC yn cymryd y camau a ganlyn i sicrhau y rhoddir y polisi hwn ar waith

 • Bydd y polisi yn blaenoriaeth yn y cynllun busnes a strategaeth gorfforol;
 • Caiff y cyflogeion a’u cynrychiolwyr eu hymgynghori yn rheolaidd o dan y Ddeddf Gydraddoldeb 2010;
 • Fe ymchwilir yn drylwyr i unrhyw gwyn ynglŷn â gwahaniaethu ac aflonyddu.

Lawrlwythwch PDF y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Yma

Polisi Grŵp TTC yw sefydlu, darparu a chynnal amodau gweithio sy’n ddiogel ac iach. Darperir systemau gwaith diogel lle bo’n briodol.

Bydd TTC yn darparu pob gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth angenrheidiol ar gyfer eu cyflogeion, fel na fydd eu gwaith yn peryglu eu hunain, eu cydweithwyr, cleientiaid, ymwelwyr neu aelodau’r cyhoedd.

Mae Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1999 yn gofyn i’r cwmni roi ar waith y fath drefniadau diogelwch fel sy’n briodol, gan ystyried natur y gweithgareddau, maint a pwrpas y cwmni ar gyfer cynllunio, trefnu, rheoli, arolygu ac adolygu’n effeithiol mesurau ataliol ac amddiffynnol. Ein bwriad yw cydymffurfio â’r gofynion hyn.

Bydd TTC yn cymryd pob cam rhesymol ac ymarferol i sicrhau y dewis diogel, defnydd, cynhaliaeth a chadwriaeth, atgyweiriad neu adnewidiad o gyfarpar a pheiriannau. Bydd safon gofal tebyg yn cael ei gymryd ynglŷn â sylweddau a ddefynddir ar y safle gan gynnwys eu trin, stocio a’u cludo.

Bydd Grŵp TTC yn cymryd pob cam rhesymol ac ymarferol i sicrhau y darperir a chedwir yn ddiogel mynediad i ac allanfa o bob gweithle.

Mae’n rhaid i’r holl gyflogeion gyrmyd gofal rhesymol ohonynt eu hunain ac o unrhyw berson y gellir eu gweithrediadau neu ddiffyg gweithrediad effeithio arnynt.

Mae’n rhaid i’r cyflogwyr gydweithio â’u cyflogeion nhwthau i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Ni ddylid camddefnyddio pethau a ddarperir at ddibenion Iechyd a Diogelwch.

Mae Rheolwr Cyfarwyddwr a Rheolwyr eraill Grŵp TTC yn ymroddedig i gynnal mor uchel â phosibl safonnau Iechyd Diogelwch a Lles eu cyflogeion ac eraill y gellir eu gwaith effeithio arnynt.

Lawrlwythwch PDF y Polisi Iechyd a Diogelwch Yma

Bydd Grŵp TTC yn gwneud y dewisiadau ymarferol ac amgylcheddol gorau o ran rhoi ar waith a chyflwyno eu gwasanaethau nhw. Mae Grŵp TTC yn gweithredu System Rheoli integredig a fydd, yn ogystal â chydymffurfio â gofynion deddfwriaeth, rheoliadau a safonnau Grŵp TTC perthnasol:

 • cyfathrebu polisi ac amcanion Amgylcheddol Grŵp TTC ar gais i bartïon sydd â diddordeb
 • annog cyflogeion i gymryd rhan mewn prosiectau amgylcheddol
 • arolygu a gwella’n barhaol perfformiad amgylcheddol drwy raglen reoli strwythurol o fewn fframwaith ISO14001.
 • lleihau gwastraff, egni a defnydd adnoddau tra’n atal llygredd.
 • Cydweithio â chyflenwyr i leihau effaith ar y amgylchedd

Lawrlwythwch PDF y Polisi Amgylcheddol Yma

Mae TTC yn ymdrechu i ennill ‘Ymarferiad Gorau’ mewn pob menter. Ein nod yw gweinyddu a chyflwyno addysg diogelwch ar y ffyrdd a chyrsiau hyfforddiant a gwasanaethau eraill y gellir eu cloriannu fel ‘Ymarferiad Gorau’ ar draws y wlad.

Bydd TTC yn ymdrechu’n barhaol i gael hyd i ffyrdd o weithio fydd yn gwella ein cyflwyno gwasanaeth.

Mae TTC yn cydnabod mai bodloni cwsmer yn llwyr yw allwedd i gael sefydlogrwydd a thyfiant. Polisi TTC yw gwella’n barhaol perfformiad mewn pob agwedd o wasanaethu a chyflwyno trwy’s safonnau: ISO9001, OHSAS 18001, ISO 14001 a ISO 27001.

Bydd gweithgareddau gyda golwg ar welliant yn targedu gofynion cwsmer ynglŷn â:

 • Perfformiad Cyflwyno
 • Iechyd a Diogelwch
 • Dibynadwyedd ac Ansawdd Cynnyrch
 • Cyfathrebu â Chwsmeriaid
 • Gofynion Amgylcheddol

Bydd amcanion a thargedau ar gyfer y gweithgareddau uchod yn cael eu gosod a symud ymlaen trwy’r broses gynllunio hanner tymor.

Er mwyn sicrhau y gyflawnir y gofynion hyn mae rheolwyr TTC, trwy bob un o’r cyflogeion yn ymroddedig i weithredu, cynnal a gwella’n barhaol system rheoli integredig swyddogol h.y. ISO 9001.

Lawrlwythwch PDF Polisi Ansawdd Yma

 

MAE’R POLISI PREIFATRWYDD HWN YN DATGAN SUT MAE GRŴP TTC YN DEFNYDDIO AC YN GWARCHOD UNRHYW WYBODAETH A DDARPERIR GENNYCH PAN YDYCH YN DEFNYDDIO’R WEFAN HON.

Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod. Os gellir eich adnabod gan wybodaeth benodol y gofynir amdani tra eich bod yn defnyddio’r wefan, yna gallwch fod yn sicr na chaiff ei defnyddio ond yn ôl y datganiad preifatrwydd hwn. Mae’r polisi hwn yn esbonio pryd a pham rydym yn casglu gwybodaeth bersonol, sut rydym yn ei defnyddio, ac o dan pa amodau rydym yn cael ei datgelu i bobl eraill, a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel.

 

a.Beth rydym yn ei gofnodi

Effallai y byddwn ni’n cofnodi’r wybodaeth a ganlyn:

 • Enw
 • Manylion Cyswllt gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost;
 • Dyddiad eich geni
 • Eich Rhif Trwydded Yrru
 • Gwybodaeth bellach y dymunwch ei darparu am sut y gallwn ni eich helpu;

b. Beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon i ddeall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi, ac yn enwedig am y rhesymau a ganlyn:

 • Mae’n bosibl y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydych wedi ei darparu er mwyn cysylltu â chi ar y ffôn neu drwy e-bost mewn perthynas â gwasanaethau sy’n berthnasol i’ch ymholiad;
 • Addasu ein gwasanaethau yn ôl eich gofynion arbennig
 • Mae’n bosibl y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i wella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau;
 • Mae’n bosibl y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn ôl eich diddordebau;
 • Efallai yr anfonwn ni eich cyfeiriad e-bost ymlaen i’n cyfrif MailChimp sy’n darparu i ni wasanaethau masnachu e-bost

c. Gyda phwy y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu?

Er mwyn mynychu cwrs bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda’n hyfforddwyr cwrs at ddibenion eich adnabod yn gywir.

Efallai y defnyddiwn ni gyflenwyr trydydd parti i’n cynorthwyno gyda darpariaeth ein gwasanaethau, ond gyda sicrwydd bod y cyflenwyr hyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth UE yn ogystal â’r Darian Breifatrwydd UE- UD. Mewn pob achos cymerwn ni i gyfrif natur yr wybodaeth rydym yn ei throsglwyddo a’r lefel y diogelwch a ddarperir gan y prosesyddion rheiny.  Mae’n bosibl y datgelwn ni ran o’r wybodaeth neu’r cyfan ohoni a gasglwyd gennych os yw’n ofynnol arnom o dan y gyfraith neu ryw ymrwymiad cyfreithiol arall.

d. Diogelwch

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod gwybodaeth amdanoch yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig rydym wedi rhoi ar waith prosesau corfforol, electronig a rheolaethol i warchod a diogelu’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar lein. Rhown ni wybod am unrhyw gamddefnydd anghyfreithlon ein cronfa ddata neu gronfeydd data ein prosesyddion trydydd parti i unrhyw berson perthnasol ac i’r holl awdurdodau perthnasol o fewn 72 awr o’r camddefyndd os yw’n amlwg bod data personol a ellir ei adnabod wedi ei ddwyn.

e. Sut rydym yn defnyddio cwcis

Cwci yw ffeil fychan sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei osod ar ddisgyrrwr caled eich cyfrifiadur. Wedi i chi gytuno mae ffeil yn cael ei hychwanegu ac yn helpu dadansoddi traffig ar y we neu yn rhoi gwybod i chi pan ewch chi i wefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i geisiadau ar y we ymateb i chi fel unigolyn. Mae cais ar y we yn gallu addasu ei weithrediad at eich dibenion, dymuniadau ac anhoffterau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis cofnodi traffig i gael gwybod ba dudalennau yn cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi gwybodaeth am draffig y dudalen we ac i wella ein gwefan er mwyn ei haddasu at anghenion cwsmeriaid. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon yn unig at ddibenion dadansoddi ystadegol, ac wedyn caiff yr wybodaeth ei dileu o’r system.

Yn gyffredinol mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau rydych yn eu gweld fel defnyddiol a pha rai sydd ddim. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi i ni fynediad i’ch cyfrifiadur nac i unrhyw fanylion amdanoch heblaw i’r wybodaeth yr ydych yn dewis ei rhannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch fel arfer addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os oes well gennych. Ond gall hyn eich atal rhag manteisio i’r eithaf ar yr wefan.

Mae TTC yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi defnydd yr wefan hon. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i gynhyrchu gwybodaeth ystadegol am sut y defnyddir y wefan hon. Defnyddir yr wybodaeth hon i greu adroddiadau am ddefnydd y wefan hon. Bydd Google yn defnyddio ac yn cadw’r wybodaeth hon. Mae polisi Google ar gael yma: https://www.google.com/policies/privacy

f. Dolenni i wefannau eraill

Mae’n bosibl fod gan ein gwefan ddolenni i’ch galluogi i fynd yn hawdd i wefannau eraill sydd o ddiddordeb. Ond wedi i chi ddefnyddio dolenni hyn dylech fod yn ymwybodol nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall honno. Felly ni allwn ni fod yn gyfrifol am warchod a chadw’n breifat unrhyw wybodaeth rydych yn ei darparu tra’ch bod yn ymweld â’r fath wefannau, ac nad yw’r fath wefannau yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech gymryd gofal ac edrych ar ddatganiad preifatrwydd yr wefan dan sylw

g. Mynediad i’ch gwybodaeth bersonol

Mae cywirdeb  eich gwybodaeth yn bwysig i ni. Os hoffech gael mynediad i’r data rydym yn ei chadw arnoch chi cysylltwch â ni ar: 03330 113113, neu ysgrifennwch at: Y Swyddog Diogelu Gwybodaeth/The Data Protection Officer, TTC Group, Hadley Park East, Telford TF1 6QJ.

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth y mae Grŵp TTC yn ei chadw amdanoch chi. Mae gennych yr hawl i ofyn am i’r data rydym yn ei gadw amdanoch gael ei ddileu neu’i gywiro. Er enghraifft, os nad ydych am i ni ddefnyddio eich gwybodaeth i gael barn a sylwadau ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu cewch ofyn i’ch manylion cyswllt gael eu gwaredu. I gyflwyno cais ‘Mynediad i Wybodaeth’  cliciwch yma

Sut rydw i’n cwyno i’r rheolydd?

Os ydych am gwyno am y ffordd rydym yn trin data ewch i:  https://ico.org.uk/concerns/

Dylai unrhyw gwestiynau ynghylch y polisi hwn a’n hymarferion preifatrwydd gael eu hanfon mewn llythyr i: Y Swyddog Diogelu Gwybodaeth/The Data Protection Officer, TTC Group, Hadley Park East, Telford TF1 6QJ

Am unrhyw wybodaeth bellach am reoliadau cyffredinol yr UE ar warchod data ewch i- https://www.eugdpr.org/

Lawrlwythwch PDF Polisi Preifatrwydd Yma

Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i gynulleidfa ehangaf posibl beth bynnag fo’r technoleg neu allu. Rydym yn gweithio’n frwd i gynyddu y hyrgyrchedd a rhyngwyneb defnyddiwr ein gwefan ac felly yn anelu at gydymffurfio â llawer o’r safonnau a chanllawiau ar gael.

Menter Hygyrchedd Gwe

Mae gwefan hon yn ymdrechu i gydymffurfio â lefel A y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe y Consortiwm Gwe Byd Eang (W3B) 1.0. Mae canllawiau hyn yn esbonio sut i wneund cynnwys gwe yn fwy hygyrch ar gyfer pobl ag anableddau. Bydd cydymffurfio â’r canllawiau hyn yn helpu gwneud y we yn haws i’w defnyddio i bawb.

Safonnau

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r wefan hon yn unôl â chanllawiau a hyrwyddir gan y Consortiwm Gwe Byd Eand (W3C), Sefydliad Cenedlaethol y Deillion (RNIB) a’r Ymgyrch Saesneg Syml. Mae’r wefan hon yn ymddangos yn gywir mewn porwyr gwe presennol. Os gwelwch ein gwefan ar hen borwr efallai cewch i hyd i dudalennau nad yw’n ymddangos fel y bwriedir os nad yw’r porwr yn cydymffurfio â safonnau. Rydym yn argymell eich bod yn diweddaru eich porwr i fersiwn ddiweddaraf un o’r rhai a ganlyn, i fanteisio i’r eithaf ar ein gwefan.

Eithriadau

Er bod Grŵp TTC yn ymdrechu i gydymffurfio â chanllawiau a safonnau derbynedig ar gyfer hygyrchedd a rhyngwyneb defnyddiwr nid yw’n bosibl gwneud hyn mewn pob rhan o’r wefan. Rydym yn chwilio’n barhaol am atebion a godir pob rhan o’r wefan i’r un safon o hygyrchedd yn gyffredinol.

Gadael adborth

Dylech chi gysylltu â ni os cewch drafferth wrth ddefnyddio gwefan Grŵp TTC- bydd hyn yn ein helpu i wneud gwellianau.

Yn Grŵp TTC mae pawb yn ymwneud â helpu eraill fel rhan o ethos cyfrifoldeb corfforol a chymdeiathasol MAWR sy’n rhedeg trwy’r corff cyfan.

Mae diwrnodau gwisgo yn amffurfiol a digwyddiadau gwisg fansi yn cael eu mwynhau yn frwdfrydig gan y staff sy’n pobi cacennau a throi i fyny mewn gwisgoedd rhagorol i gael hwyl a helpu codi arian at bob math o elusunnau parchus.

Mae cyflogeion yn neidio allan o awyrennau, rhedeg marathonau, abseilio i lawr tyrrau a dod â sborion ar gyfer eu hosbis leol.

Maent yn cyfrannu hyd yn oed o’u cyflogau eu hunain fel rhan o gynllun cwmni ‘Pennies from Pay’ sy’n talgrynnu i fyny cyflog misol pawb gan droi ychydig o geiniogau nas gwelir eu colled i gyfraniad blynyddol enfawr o gannoedd o bunnoedd i elusennau, a ddyblir wedyn gan y cwmni.

Fel corff mae Grŵp TTC wedi codi mwy na £30,000 mewn dawns Gala arbennig ar gyfer Severn Hospice. Maent wedi neilltuo £250,000 tuag at sefydlu Telford Enterprise Hub fel rhan o ymgyrch ‘Prydain Ifanc’ i helpu entrepreneuriaid ifanc gyda golwg ar sefydlu busnes.

Maent hefyd yn rhoi eu hamser i eistedd ar bwyllgorau i helpu cyrff ac elusennau eraill i drefnu digwyddiadau megis Dawns Gala Flynyddol ar gyfer y gronfa fuddiannol yr Awyrlu Brenhinol.

Mae cadeirydd y cwmni a’r Rheolwr Cyfarwyddwr ynhyd â rheolwyr eraill yn rhoi eu hamser a’u hegni i annog eraill i lwyddo yn eu digwyddiadau elusennol eu hunain. Derbynnir nawdd a rhoddion am offer newydd gan griced, pêl droed a llawer o glybiau chwaraeon ieuenctid. Mae Grŵp TTC wedi bod yn achubiaeth i’w clwb pêl droed cadeirydd pŵer lleol lle mae defnyddwyr cadair olwyn yn mwynhau hyfforddiant a chystadlaethau pêl droed.

Noddwr corfforol Telford AFC yw TTC hefyd, ac mae eu rheolwyr yn gefnogwyr brwd y clwb pêl droed sydd bellach yng Nghynghrair y Conference.

Mae cyd-gadeirydd y cwmni, Jenny Wynn, wedi eistedd ar bwyllgorau atal trosedd, grŵpiau cymunedau diogelach a chryfach, wedi cadeirio West Mercia Crimestoppers, a chynnig cymorth ei chwmni ble bynnag fo’n bosibl.

Rydym yn gweithio ar y cyd â’r heddlu, trefnwyr cymundeol, partneriaethau lleihau trosedd ac annhrefn, Cymdeithas Gwarchod y Gymdogaeth a chynghorau lleol i lansio cyd-ymgyrchoedd sy’n anelu at leihau trosedd.

Menter ddiweddaf eleni oedd noddi cynllun newydd ar gyfer beicwyr modur a redir gan y Safer Roads Partnerhsip oedd mewn perygl oherwydd diffyg arian.

Yn ddiweddar maent wedi cefnogi’r Gerddorfa Symffoni Heddlu Prydeinig gydag arian hanfodol fel y bydd y grŵp yn gallu teithio ar draws yr DU i gynnal digwyddiadau, yr hyn sydd hefyd yn codi arian at achosion da.

Mae Grŵp TTC wedi codi ymwybyddiaeth am drosedd busnes, lladradau ffonau symudol, fandaliaeth ysgolion, graffiti, a pheryglon diodydd wedi’u gwenwyno a diogelwch gartref.

Mae cyd-gadeirydd Graham Wynn OBE, aelod Cyngor Seneddol am Ddiogelwch Trafnidiaeth (PACTS) yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd i lobïo’r Llywodraeth ynghylch diogelwch ar y ffyrdd, alcohol, camddefnydd cyffuriau a’r angen mwy o addysg mewn ysgolion. Mae hefyd yn cadeirio y Bwrdd Busnes Telford ac yn aelod Bwrdd Partneriaeth Menter Leol yn y Gororau.

Mae ein tím yn ymweld ag ysgolion a cholegau i addysgu pobl ynghylch alcohol a chyffuriau.

Oherwydd eu hymwneud ag elusennau am flynyddoedd mae Grŵp TTC wedi sefydlu’r Ymddiriedolaeth Elusennol Telford i sianelu ceisiadau nawdd.

Lawrlwythwch PDF Polisi Cyfrifoldeb Corfforol a Chymdeithasol Yma

Mae Grŵp TTC yn anelu at gynnig i chi y gwasanaeth cwsmer gorau posibl. Os ydych chi’n teimlo nad ydym wedi cyrraedd y nod hwn gadewch i ni wybod. Rydym am geisio datrys eich cwyn ac byddwn yn gweithio gyda chi i wneud hyn.

Sut i wneud cwyn

Os oes genneych reswn dros wneud cwyn mae yna dair ffordd i gysylltu â ni…

Dros y Ffôn– Galwch 03300241805 neu y rhif rhanbarthol wedi ei ddaparu ar eich dogfennau TTC. Bydd aelod o’n tím wedyn yn gallu eich helpu.

Drwy E-bost– Dewiswch y cyfeiriad perthnasol isod:

complaints@ttc-uk.com

ndors@ttc-uk.com

ddrs@ttc-uk.com

ymholiadau@ttc-uk.com

info@cycleexperience.com

Gadewch i ni wybod cymaint o fanylion ag y bo modd; rhif cyfeirnod, enw, cyfeiriad a rhif cyswllt. Caiff eich e-bost ei gydnabod o fewn 24 awr o’i dderbyn, a’i ateb o fewn saith niwrnod gwaith* ar ôl i gynabyddiaeth o’i dderbyn gael ei hanfon.

*  (Ac eithrio Dydd Sul a Gwyliau Banc)

Drwy’r post  – Gallwch ysgrifennu  atom yn:

Complaints

TTC Group

Hadley Park East

Shropshire

TF1 6QJ

Caiff eich llythyr ei gydnabod o fewn un diwrnod gwaith o’i dderbyn, a gnawn ni ateb yn gyflawn o fewn saith niwrnod gwaith* ar ôl i gynabyddiaeth o’i dderbyn gael ei hanfon.

Os nad yw’ch mater yn cael ei datrys?

Ar ôl i ni dderbyn eich cwyn rydym yn anelu at ei ddatrys o fewn cwmpas y cwmni a’r partneriaid contractio. Os nad yw cwyn yn cael ei datrys yn foddhaol i chi yna cewch ofyn am gyfeirio’r cwyn at arweinydd tím fydd yn gallu siarad â chi neu drefnu amser cyfleus i’r ddau barti i’ch galw’n ôl. Os ar ôl siarad ag arweinydd tím nad ydych yn teimlo bod eich cwyn wedi ei datrys yn briodol fe allwch ofyn am iddo gael ei ailystyried gan aelod y tím rheolwyr, fydd wedyn yn dod yn gyfrifol am ddatrys y mater.

Lawrlwythwch PDF Polisi Cwynion Yma

We acknowledge the fact that under the Welsh Language (Wales) Measure 2011 the Welsh language has official status, and should be treated no less favourably than the English language. We believe that it is good business practise to provide services in the language of choice of our customers. We also believe that it shows respect to our workforce to encourage and facilitate the use of their chosen language in the workplace.

Rydym yn cydnabod fod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg a ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Rydym yn credu ei bod yn arfer busnes dda i gynnig gwasanaethau yn newis iaith ein cwsmeriaid. Rydym hefyd yn credu ei fod yn dangos parch tuag at ein gweithlu i annog a hwyluso eu dewis iaith yn y gweithle.

Click here to download / Cliciwch yma i lawrlwytho

Testun pryder byd eang yw diogelwch traffig ar y ffyrdd (RTS). Amcangyfrir bod tua 1.3 miliwn o bobl yn cael eu lladd a thua 20 miliwn i 50 miliwn yn cael eu hanafu ar y ffyrdd o gwmpas y byd bob blwyddyn, a bod y nifer hwn yn codi. Mae’r effeithiau ar y gymdeithas, economi ac iechyd yn sylweddol.

Mae Grŵp TTC wedi cyflwyno system rheoli RTS sy’n defnyddio dulliau i’n helpu i leihau ac yn y pen draw dileu achosion a risg o farwolaethau ac anafiadau difrifol cysylltiedig â defnydd traffig ffyrdd.

Rydym yn cymryd i ystyriaeth gofynion cyfreithiol a eraill y mae’r corff yn ymrwymedig iddynt, yn ogystal â gwybodaeth am elfennau a meini prawf cysylltiedig â RTS rydym yn eu hadnabod fel y rheiny y gellir eu rheoli, a’r rheiny y gellir dylanwadu arnynt.

Mae system rheoli RTS wedi sefydlu ymarferion rheoli RTS da a fydd yn galluogi ein corff i gyflawni ei amcanion RTS a ddymunir.

Mae Grŵp TTC yn defnyddio a hyrwyddo agwedd proses ‘cynllunio, gwneud, checio, gweithredu’ tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd fydd yn ein harwain at gyflawni ein canlyniadau RTS. Rydym yn defnyddio’r factorau perfformiad isod i gyflawni ein hamcanion a gynlluniwyd:

 • lleihau nifer o farwolaethau ac anafiadau difrifol
 • ymateb ar ôl y gwrthdrawiad, parodrwydd am argyfwng, adferiad ac adsefydlu ar ôl y gwrthdrawiad.
 • Cyfathrebu & dealltwriaeth o bolisïau a phrosesau RTS.
 • Asesiad risg gyrru unigolyn wedi’i seilio ar hanes gyrru, ymddygiad gyrru a maint gwybodaeth y gyrrwr.
 • System rheoli dogfennau gyrwyr a cherbyau.
 • Cynllunio taith a chyfyngiad risg

Mae Grŵp TTC yn ymrwymedig i ddiogelwch ac rydym yn rhannu ymarferion gyrru’n ddiogel gyda’n grŵp staff llawn ynghyd â’n cleientiaid, cyflenwyr a chwsmeriaid.

Mae busnesau a chyrff yn dewis gweithio gyda Grŵp TTC oherwydd nid yn unig y maent yn cydnabod gwerth adnodd arbenigol i reoli y risg yn eu gweithle sy’n gysylltiedig âg grru, ond hefyd y maintais o weithio gyda chorff sy’n gallu eu helpu i liniaru y risgau drwy gyflwyno risg gyrwyr proffilio, asesiadau, addysg a hyfforddiant.

Mae Grŵp TTC yn annog busnesau a chyrff i fod yn rhagweithiol ynglŷn â rheoli diogelwch traffig ar y ffyrdd yn hytrach nag aros am ddigwyddiad cysylltiedig â’r ffordd sydd ag effaith andwyol o lawr ar y busnes.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau diogelwch yn y gweithle ac ar y ffyrdd

Gan gynnwys TTC DriverProtect cliciwch yma neu ffoniwch 03330113113

Lawrlwythwch PDF Polisi Diogelwch ar y Ffyrdd Yma