Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder

Yn 2013, yn ôl ystadegau’r Llywodraeth, dewisodd 953,428 o yrwyr i gwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder (NSAC), fel dewis amgen i dderbyn pwyntiau cosb benodedig a dirwy.

Mae’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder (NSAC) wedi’i ddylunio i ganiatáu’r Heddlu i gyfeirio modurwyr ar waelod y raddfa oryrru i gwrs ail-addysgu. Mae cynnwys y cwrs wedi’i ddylunio i newid ymddygiad y gyrrwr er mwyn ceisio atal y gyrrwr rhag aildroseddu.

Er mwyn bod yn gymwys am Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol mae’n rhaid i gyflymder y gyrrwr fod o fewn terfynau penodol er enghraifft mewn parth 30mya mae’n rhaid i’ch cyflymder fod o fewn (ac yn cynnwys) 35mya a 42mya.  Ar draffyrdd mae’n rhaid i’r ffigur fod rhwng (ac yn cynnwys) 79mya ac 86mya. At hynny ni chewch gynnig Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol os ydych wedi cymryd un yn y tair blynedd cyn eich trosedd  goryrru diweddaraf.

Gweithdy hanner diwrnod a seiliwyd ar theori yw’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder a ddyluniwyd i’ch helpu i adnabod terfynau cyflymder, mynd i’r afael â’r rhesymau am oryrru a rhoi gwybodaeth i chi i’ch helpu i leihau’r tebygolrwydd y byddwch chi’n goryrru yn y dyfodol. Os byddwch yn cwblhau’r gweithdy ni fyddwch chi’n gorfod talu’r Hysbysiad Cosb Benodedig ac ni fyddwch chi’n cael pwyntiau cosb ar eich trwydded.

Bydd hyd at 24 o bobl ar bob cwrs a 2 hyfforddwr cwrs. Bydd y bobl sy’n mynychu o bob oed ac yn meddu ar bob profiad gyrru. Mae’n lleoliad hamddenol i chi asesu eich ymddygiad gyrru a chael awgrymiadau i leihau’r tebygolrwydd o oryrru eto yn y dyfodol.

Mae TTC yn darparu Cyrsiau Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder yn yr ardaloedd mae’r Awdurdodau Heddlu canlynol yn eu cwmpasu: Gorllewin Canoldir Lloegr; Cymbria; De Swydd Efrog; Gwent a De Cymru; Gorllewin Mersia; Dyrham; Avon a Gwlad yr Haf; Dyfnaint a Chernyw; Gogledd Swydd Efrog a Gogledd Cymru.

Os yw’r Heddlu wedi’ch cyfeirio i fynychu Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder trefnwch le yma.