CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya

Nid yw’r Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya (NSAC20) ar gael yn genedlaethol; cynllun peilot ydyw sy’n gweithredu yn Avon a Gwlad yr Haf, Gwent, De Cymru a Gogledd Cymru ar hyn o bryd.

Mae TTC yn mynd ati i gefnogi’r cynllun peilot hwn trwy gynnig y Cyrsiau Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya mewn 8 lleoliad ar draws Awdurdodau Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, De Cymru, Gogledd Cymru a Gwent.

Yn wahanol i’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder, nod y cynllun hwn yw creu amgylcheddau mwy diogel ar gyfer defnyddwyr y ffordd sy’n agored i niwed a helpu i leihau’r cyflymder y bydd pobl yn gyrru arno mewn ardaloedd 20 mya trwy annog gyrwyr i addasu eu hagweddau tuag at gyflymder gormodol neu amhriodol.

Cwrs yn yr ystafell dosbarth yw’r Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya (NSAC20) sy’n cynnwys trafodaeth a chyflwyniad rhyngweithiol mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol am bob agwedd ar yrru a rheoli cyflymder yn benodol. Nid yw’r cwrs hwn yn cynnwys unrhyw yrru.

Yn dilyn llwyddiant y Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder, cyflwynwyd y Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya i ganiatáu’r heddlu i gyfeirio modurwyr ar waelod y raddfa oryrru at addysg yn hytrach na’r System Cosb Benodedig. Mae gyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ar ôl derbyn opsiwn i fynychu yn gwneud hynny fel dewis amgen i’r System Cosb Benodedig sef dirwy a phwyntiau cosb ar eu trwyddedau.

Bydd gyrwyr sy’n gyrru’n fwy cyflym na therfyn cyflymder 20mya rhwng 24 a 31 milltir yr awr ac sydd heb fynychu cwrs o fewn cyfnod 3 blynedd yn cael cynnig lle ar gwrs yn yr ardal lle cafodd y drosedd ei chyflawni neu mewn ardal lle mae’r cynllun peilot NSAC20 hefyd wedi cael ei fabwysiadu.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN