CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cynllun RIDE

Ymyrraeth Reidwyr er mwyn Datblygu Profiad

Mae’r Cynllun RIDE wedi cael ei ddylunio fel ymyrraeth ar gyfer y beicwyr modur hynny y mae eu hymddygiad wedi dod i sylw’r Heddlu.

Mae’n bwysig nodi er bod beicwyr modur yn cyfrif am oddeutu 1% o’r boblogaeth yrru yn unig, maent yn cyfrif am nifer anghymesur o uchel o wrthdrawiadau ag anafiadau difrifol neu farwolaeth. Ceir llawer o resymau pan fod hyn yn wir, fodd bynnag mae natur beicio modur a meddylfryd rhai beicwyr modur yn golygu eu bod yn agored i beryglon eithafol, dyna pam fod y cynllun RIDE yn canolbwyntio ar newid ymddygiad gyrru’r beicwyr modur.

Mae’r cynllun yn cael ei gynnig gan yr Heddlu i feicwyr modur sydd wedi bod yn gysylltiedig ag ymddygiad y mae’r Heddlu yn ei dybio’n ymddygiad sy’n ceisio gwefr neu ias a hefyd y rheiny y gellir eu diffinio, trwy natur eu reidio, fel beicwyr sy’n gyrru eu beiciau modur mewn modd gwrthgymdeithasol neu ddiofal. Mae TTC yn darparu’r cwrs RIDE ar ran yr Awdurdodau Heddlu canlynol: Cymbria; De Swydd Efrog; Dyfnaint a Chernyw; Avon a Gwlad yr Haf; Gorllewin Mersia; Gorllewin Canoldir Lloegr; yr Alban; Gogledd Swydd Efrog a Gogledd Cymru. Mae TTC yn darparu’r cwrs RIDE mewn 26 lleoliad ar draws yr Awdurdodau Heddlu hyn.

Mae’r cwrs RIDE, 5 awr o hyd mewn ystafell dosbarth, yn gwahodd troseddwyr i gwestiynu eu tybiaethau eu hunain ynglŷn â’u gallu a’u cymhwysedd i reidio beic modur ac yn eu rhybuddion ynglŷn â’r perygl gall reidio di-hid, diofal neu wrthgymdeithasol ei ddenu. Nod y cwrs yw atal reidwyr rhag aildroseddu neu’n waeth, dod yn un o’r anafusion.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs RIDE gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.

Gallwch chi fynychu cwrs RIDE os bydd yr heddlu wedi’ch cyfeirio yn unig, os ydych chi’n unigolyn, busnes neu sefydliad a hoffech chi ddysgu mwy am wella eich reidio chi neu’ch gweithwyr, ewch i’n gwefan Gwasanaethau Diogelwch ar y Ffordd yn y Gweithle.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN