CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cyrsiau Adsefydlu Yfed a Gyrru

TTC yw’r darparwr mwyaf yn y DU o Gyrsiau Yfed a Gyrru. Caiff TTC ei benodi gan yr Adran Drafnidiaeth, ac Adran yr Amgylchedd (Gogledd Iwerddon) i ddarparu Cyrsiau Yfed a Gyrru fel rhan o Gynllun Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRS) y Llywodraeth. Mae TTC wedi bod yn darparu Cyrsiau Yfed a Gyrru ers 22 mlynedd ac mae wedi darparu mwy na 100,000 o gyrsiau i droseddwyr yfed a gyrru ledled y DU.

Mae TTC yn darparu Cyrsiau Ymwybyddiaeth o Yfed a Gyrru mewn 155 lleoliad ar ran y Lluoedd Heddlu canlynol – Swydd Caer, Manceinion Fwyaf, Glannau Merswy, Gorllewin Canoldir Lloegr, Cymbria, Swydd Amwythig, Swydd Caerlŷr, Swydd Warwig, Swydd Derby, Swydd Stafford, Swydd Caerhirfryn, Henffordd a Chaerwrangon, Gogledd Iwerddon, Swydd Northampton, Cymru, Swydd Lincoln a Nottingham, Swydd Efrog a Gogledd Ddwyrain Lloegr.

Yn 2012 cafodd oddeutu 45,000 o droseddwyr yfed a gyrru eu cyfeirio i gyrsiau’r Cynllun Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRS) gan y Llysoedd, a derbyniodd bron i 24,000 o droseddwyr y cynnig a chwblhau Cwrs Yfed a Gyrru yn llwyddiannus, gan wneud y mynychwr yn gymwys i ostyngiad mewn hyd yr amser maent wedi’i (g)wahardd o yrru gan hyd at chwarter, er enghraifft lleihau gwaharddiad gyrru 12 mis i 9 mis.

Dan y Cynllun Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRS), gall Llysoedd gynnig Cwrs Yfed a Gyrru i bobl os ydynt wedi cael euogfarn am yrru neu fod yn gyfrifol am gerbyd modur â gormod o alcohol yn eu gwaed. Hefyd efallai y byddwch chi’n cael cynnig cwrs os byddwch chi’n methu â darparu sampl sy’n gallu cael ei phrofi i asesu lefel eich meddwdod.

Mae’r Cynllun Adsefydlu Yfed a Gyrru wedi’i ddylunio i newid ymddygiadau i atal y mynychwr rhag aildroseddu, a dod yn gyrrwr mwy diogel. Yn benodol, mae’r Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru yn ceisio helpu troseddwyr i adnabod y problemau sy’n gysylltiedig ag yfed a gyrru, cymryd cyfrifoldeb personol am y rhain, a mynd i’r afael â’u hymddygiad mewn perthynas ag yfed a gyrru.

Bydd yn cymryd oddeutu 16 awr i gwblhau’r cwrs, ac fel arfer bydd yn cael ei gwblhau mewn 3 sesiwn.

Os byddwch chi’n cael euogfarn am yfed a gyrru, cyn mynychu’r Llys rydym ni’n argymell eich bod yn ystyried p’un a dymunwch fynychu Cwrs Yfed a Gyrru, ac os felly, ymchwiliwch i’ch darparwr cwrs o ddewis gan ddewis Cwrs Yfed a Gyrru sydd wedi’i leoli’n gyfleus a’i brisio’n gystadleuol. Os ydych chi wedi dewis mewn Llys i fynychu Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru ac mae gennych chi’n gwaith papur sy’n gysylltiedig â’r cwrs cliciwch yma i drefnu lle.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN